Wat doen wij

NRO Promotiebeurs voor leraren

Het programma Promotiebeurs voor leraren bestaat sinds 2011 en beoogt het aantal gepromoveerde leraren voor de klas te vergroten. Een groter aantal gepromoveerde leraren voor de klas verhoogt de kwaliteit van het onderwijs, versterkt de aansluiting tussen universiteiten en scholen en draagt bij aan het creëren van een onderzoeksklimaat op scholen. De opgedane kennis en onderzoekservaring komt direct ten goede aan de onderwijspraktijk. De promotiebeurs is beschikbaar voor leraren werkzaam in het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs en betreft vervangingsgeld. Een school kan met deze beurs een leraar gedurende een periode van maximaal vijf jaar voor maximaal 0,4 fte vrijstellen van lesgebonden taken en vervanging regelen, opdat de betreffende leraar aan een proefschrift kan werken.

Het onderwerp van onderzoek staat vrij, zolang het onderzoek maar een toegevoegde waarde heeft voor het onderwijs van de leraar/de onderwijspraktijk in brede zin. Sinds 2011 hebben ongeveer 300 leraren een beurs ontvangen, variërend van onderzoek naar gezonde peutermonden, de klank van het Hammondorgel, succesfactoren in tweetalig primair onderwijs etc. etc. Op de website vindt u onder ‘toekenningen’ een overzicht van de reeds toegekende projecten.

Leraren kunnen een aanvraag indienen bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), zie www.nwo.nl/leraren voor meer informatie over het programma. Ieder jaar worden twee rondes georganiseerd, een aan het begin van het jaar (januari) en een na de zomervakantie (september). Aanvragen dienen te worden geschreven conform het format opgesteld door NWO.